La Direcció del Centre té com objectiu que la Qualitat dels serveis que ofereix siguin un fidel reflex de les expectatives de cada alumne, assegurant així l’èxit a mig/llarg termini del centre. Per això estableix, declara i assumeix els següents principis:

  1. Treballar bé i Millorar contínuament
  2. Implementar mètodes adequats a l’aprenentatge dels alumnes i un tracte individualitzat a cada alumne
  3. Complir amb la normativa aplicable al nostre sector
  4. La Qualitat final del curs és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ i MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle del curs.
  5. La QUALITAT és una tasca comú a totes les àrees del centre. Cada empleat del centre és  responsable de la Qualitat de la seva feina.
  6. La Direcció de qualitat és responsable d’ IMPULSAR la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant  controls, verificacions i auditories.